Põhikiri

ÜLDSÄTTED

1. Mittetulundusühing nimega Tallinna Suurperede Klubi, ametliku lühendiga TSPK (edaspidi Ühing) on asutatud 15. juunil 2020. a.

2. Ühingu asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.

EESMÄRK JA TEGEVUSED

3. Ühing on kodanikualgatusel põhinev vabatahtlikke füüsilisi isikuid ühendav organisatsioon, mis lähtub oma tegevuses lasterikaste perede vajadustest ja huvidest.

4. Ühingu põhieesmärgiks on suurperede väärtustamine ja nende huvide kaitsmine ning suurperede omavahelise koostöö korraldamine ja ringmajanduse edendamine. Ühing osaleb õigusaktide väljatöötamises ja rakendamises ning arendab koostööd teiste sarnaste eesmärkidega isikutega.

5. Oma eesmärgi saavutamiseks tegutseb Ühing aktiivselt järgmistes põhisuundades:

5.1. töötab välja ja viib ellu last ja perekonda toetavaid projekte ning programme;

5.2. korraldab lastega perede huvide kaitset;

5.3. kogub materiaalset abi nii füüsiliselt kui juriidilistelt isikutelt ja suunab seda abivajajatele;

5.4. korraldab üritusi peredele ja pereliikmetele;

5.5. korraldab koolitus- ja teavitustegevust;

5.6. käivitab lastega peredele suunatud jätkusuutlikke ning teadus- ja teadmistepõhiseid tegevusi, et mõjutada ühiskondlikke väärtusi ja hoiakuid;

5.7. soodustab peretavade jätkumist ja kultuurilise järjepidevuse säilimist;

5.8. tegeleb moraalsete ja eetiliste väärtuste edendamise ja edasiandmisega perede ja põlvkondade vahel;

5.9. teeb koostööd riigi- ja omavalitsusorganite, avalik- ja eraõiguslike juriidiliste isikutega ning osaleb ühisprojektides ja – programmides.

LIIKMELISUS

7. Ühingu liikmeks saab astuda iga täiskasvanud isik, kelle leibkonnas (st. ühises eluruumis elavad inimesed, kes jagavad toidu- või raharessursse) kasvab vähemalt kolm (3) last/noort vanuses kuni 26 aastat (k.a). Noor vanuses 19-26 aastat peab õppima päevases õppes.

7.1. Juhul kui liikmespere ei vasta enam liikmeks saamise tingimustele laste täisealiseks saamise tõttu, on tal võimalik valida kas liikmestaatuse jätkamine läbi olemasolevate liikmepakettide või oma liikmestaatuse ümbervormistamine toetajaliikmeks vastavalt Ühingu juhtorganite otsustele.

8. Ühest leibkonnast saab Ühingu liikmeks olla ainult üks (1) isik, kes esindab Ühingus kogu leibkonna huve.

9. Ühingu liikmeks astumiseks esitatakse Ühingu juhatusele avaldus ja muud nõutavad dokumendid. Liikmeks või liikmekandidaadiks vastuvõtmise otsustab Ühingu juhatus alates kõikide vajalike dokumentide esitamisest või avaldaja mittenõustumisel juhatuse keelduva otsusega järgmine üldkoosolek.

10. Uue liikme kõik õigused ja kohustused tekivad pärast juhatuse või üldkoosoleku otsust ja liikmeks astumise tasude laekumist ühingu kontole. Liikmete ja tasude arvestust peab juhatus. Ühingu poolt pakutavate teenuste kasutamiseks ei pea olema ühingu liige. Ühingul võib olla ka taotleja liikmeid või liikmekandidaate. Liikmeks vastuvõtmise ja teenuste osutamise kord erinevatesse liikme pakettidesse

kuuluvatele liikmetele ning liikmemaksu suurused kehtestatakse juhatuse otsusega.

11. Ühingust välja astumiseks esitab liige juhatusele avalduse, mis rahuldatakse vähemalt ühe kuu jooksul. Liikmelisus lõpeb avalduse esitamise kuupäevaga. Välja astunud liige on kohustatud tasuma oma võlad Ühingu ees.

12. Liikme võib ühingust välja arvata juhatus vähemalt 2/3 poolthäälega, kui liige ei järgi Ühingu eetikakoodeksist, ei ole Ühingule lojaalne, kahjustab Ühingu tegevust või on loonud oma tegevuse/tegevusetusega ohu kahju tekkimiseks, või ei tasu liikmemaksu.

13. Ühingu liikmete õigused ja kohustused tulenevad seadusest, põhikirjast, üldkoosoleku ja juhatuse otsustest ning muudest organisatsioonis kehtestatud dokumentidest.

13.1. Ühingu juhatusel on õigus kehtestada liikmemaksu tasumisel erandeid ning ajutisi vabastusi tähtajaga kuni 1 aasta.

13.2. Ühingu juhatusel on õigus kehtestada liikmeks astumise täiendavad sisulised ja

vorminõuded ning ette näha kandidaatliikme staatus ja liikmeks saamiseks vajalikud

soovitused ning kandidaatliikme liikme tasu määrad.

13.3. Liikmetasude suurust võib muuta juhatus üldkoosoleku otsuste alusel ning muudatused liikme tasudes kinnitatakse üldkoosolekul koos majandusaasta aruande või eelarve kinnitamisega.

LIIKMETE ÕIGUSED

14. Ühingu liikmel on õigus:

14.1. Osaleda üldkoosolekul;

14.2. Valida ja olla valitud Ühingu juhtimis- ja järelevalveorganitesse;

14.3. Saada teavet Ühingu tegevuse kohta;

14.4. Taotleda Ühingult abi;

14.5. Astuda Ühingust välja;

LIIKMETE KOHUSTUSED

15. Ühingu liikmel on kohustus:

15.1. Täita Ühingu juhtorganite seaduspäraseid otsuseid;

15.2. Tasuda igakuiselt liikmemaksu ja muid tasusid ning täita muid kohustusi vastavalt kehtestatud korrale;

15.3. Hoida ja kasutada säästlikult Ühingu vara;

15.4. Hüvitada Ühingule tekitatud kahju;

15.5. Ühingu liige ei või hääletada, kui Ühing otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluste alustamist või lõpetamist.

JUHTIMINE

16. Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, kus igal liikmel on üks hääl.

17. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või ühingu muu organi pädevusse, sh:

17.1. ühingu eesmärgi või põhikirja muutmine;

17.2. juhatuse esimehe valimine;

17.3. juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimine;

17.4. sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse ja tasumise korra kinnitamine;

17.5. majandusaasta aruande ja arengukava või selle muutmise kinnitamine.

18. Üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas või vastavalt vajadusele. Üldkoosoleku

kokkukutsumisest teatab juhatus vähemalt 14 (neliteist) kalendripäeva ette e-posti teel.

18.1. Üldkoosolek võib toimuda kas osaliselt või täielikult elektroonilise koosolekuna kasutades selleks kahepoolset sidet võimaldavat turvalist kanalit.

18.2. Üldkoosolek ja otsuste vastuvõtmine võib toimuda ka posti või elektronposti teel ilma koosolekut kokku kutsumata. Otsuste vastuvõtmisel peavad osalema vähemalt 10% kõikidest liikmetest.

18.3. Elektroonilise koosoleku toimumisel võidakse kasutada koosolekul osalemiseks

elektroonilist registreerimislehte (osalejate nimekirja) või liikme elektrooniliselt antud

kinnitusi üldkoosolekul osalemise kohta. Elektrooniline registreerimisleht võib olla avatud ka enne üldkoosoleku päeva.

18.4. Häälte lugemise otsuste vastuvõtmisel korraldab elektroonilise üldkoosoleku puhul juhatus. Võimalusel elektrooniline koosolek salvestatakse.

19. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellel osaleb vähemalt 10% üldkoosolekul osalema õigustatud liikmetest. Üldkoosolekul on osalema õigustatud need liikmed, kes on Ühingu liikmed üldkoosoleku kutse väljasaatmise päevale eelneva päeva seisuga.

19.1. Liige võib volitada teist liiget ennast üldkoosolekul esindama. Sellisel juhul vormistatakse vastav volitus. Volitus ja nende arv lisatakse elektroonilisse osalejate nimekirja või tuuakse ära eraldiseisvas kinnituses üldkoosolekul osalemise kohta.

19.2. Üldkoosolekul osalev Ühingu liige ei või volituste alusel üldkoosolekul esindada rohkem kui 10% kõikidest ühingu hääleõiguslikest liikmetest. Sellisel juhul jäävad kehtima ajaliselt varem antud volitused.

20. Juhul, kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, võib juhatus kutsuda kokku korduskoosoleku, teatades sellest 7 päeva ette e-posti teel. Korduskoosolek on otsustusvõimeline, sõltumata seal osalevate liikmete arvust.

21. Üldkoosolek valib juhatuse ja revisjonikomisjoni Ühingu liikmete seast kolmeks aastaks. Juhatusse kuulub 3–5 liiget, revisjonikomisjoni 1-3 liiget, täpse suuruse määrab üldkoosolek iga koosseisu valimisel.

ASUTAJATELIIKMETE ERI-ÕIGUSED JA TOIMIMINE VOLINIKE KOOSOLEKUNA

22. Ühingu asutaja liikmel on üldkoosolekul tava liikmetest erinevad õigused üldkoosolekul järgmiste otsuste vastuvõtmisel:

22.1. Juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;

22.2. Põhikirja muutmine;

22.3. Laenude võtmine, kustutamine ja tingimuste muutmine;

22.4. Liikmelisus teistes organisatsioonides või ühingutes;

22.5. Lepingute sõlmimine või lõpetamine;

22.6. Tavapärasest majandustegevusest erinevateks tehinguteks loa andmine;

22.7. Juhatuse liikmetega tehingute tegemine või selleks loa andmine.

23. Eelnevas punktis märgitud otsuse vastuvõtmiseks peab üldkoosolekul lisaks ühingu liikmete enamusele või seaduses nõutud kvoorumile hääletama otsuse poolt vähemalt üle poole asutajaliikmetest. Juhul kui vastavalt seadusele võib otsuse vastu võtta Ühingu juhatus on vajalik eelnevas punktis toodud otsuse kinnitamine asutajaliikmete poolt poolthäälte enamusega.

24. Asutaja Liikmetel on õigus punktis 22 märgitud otsuseid vastu võtta ilma üldkoosolekut kokku kutsumata. Sellisel juhul toimib asutajaliikmete koosolek volinike koosolekuna. Volinike koosolek võib toimuda ette teatamata elektroonilise koosolekuna ja koosolekut kokku kutsumata, sellisel juhul peab koosolekul osalema vähemalt 3 asutajaliiget.

24.1. Asutajaliikmete õigusi ei või üle anda. Asutajaliikmed võivad otsustada häälteenamuse alusel koos põhikirja muudatuste kinnitamisega oma eri-õiguste lõpetamise.

JUHATUS

25. Juhatus on ühingu juhtorgan, kuhu kuulub juhatuse esimees ja 2-4 üldkoosoleku poolt 3 (kolmeks) aastaks ühingu liikmete seast valitud isikut.

26. Juhatus peab juhtimisel lähtuma seadusest, põhikirjast ja üldkoosoleku kinnitatud eelarvest, arengukavast ning teistest strateegilistest dokumentidest. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil.

27. Juhatus esitab üldkoosolekule ja asutajaliikmetele ülevaate Ühingu tegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teavitab koheselt Ühingu majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest Ühingu igapäeva tegevust mõjutavatest olulistest asjaoludest.

28. Ühingut esindavad vähemalt kaks juhatuse liiget ühiselt.

29. Juhatuse esimehe pädevuses on juhatuse koosolekute kokku kutsumine ja juhatamine.

30. Juhatuse esimehe puudumisel valib juhatus enda hulgast koosoleku juhataja.

31. Juhatus teeb otsuseid koosolekutel või koosolekut kokku kutsumata kirjalikult/elektrooniliselt. Juhatuse töövormiks võib olla nii osaliselt kui ka täielikult reaalajas interneti vahendusel toimuv, kahesuunalise side abil või muul tehniliselt turvalisel viisil toimuv arutelu. Koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele. Koosoleku kokkukutsumise võivad algatada juhatuse liikmed, kui selle poolt on vähemalt pool juhatuse koosseisust.

32. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool juhatuse koosseisust.

33. Juhatuse otsused langetatakse üldjuhul konsensusega või selle mittesaavutamisel

lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel otsustab juhatuse esimehe hääl. Vajadusel

koosolekud protokollitakse.

34. Juhatuse pädevuses on:

34.1. Ühingu igapäevase töö korraldamine, sealhulgas liikmetele osutatavate teenuste või programmides ja projektides osalemise tingimuste määramine;

34.2. täiendavate organite ja töögruppide moodustamine Ühingu eesmärkide saavutamiseks;

34.3. raamatupidamise ja arhiveerimise korraldamine;

34.4. väljaspool Ühingu liikmeskonda eri (nt suurtoetaja- või auliikme) staatuste kehtestamine isikutele, kellele ei kohaldu seadusest ja põhikirjast tulenevad Ühingu liikmete õigused ja kohustused;

34.5. Ühingu tegevuse kohta tulnud protestide lahendamine.

34.6. Juhatuse liikme konkreetne vastutusvaldkond ning volituste piiride määramine.

34.7. Ühingu liikmelisus teistes ühingutes ning teiste ühingute asutamine. Juhtimisfunktsiooni teostamine teistes ühingutes ja vastavate koostöölepingute sõlmimine ning muuhulgas ka seotud rahaliste suhete korraldamine.

35. Juhatuse või revisjonikomisjoni liikme või võib enne volituste lõppemist tagasi kutsuda üldkoosolek igal ajal ja mistahes põhjusel, muuhulgas juhul, kui:

35.1. tema tegevus on vastuolus Ühingu eetikakoodeksi või heade kommetega;

35.2. tema tegevus kahjustab Ühingu tegevust ja head nime või tema tegevuse/tegevusetusega on loodud oht sellise kahju tekkimiseks;

35.3. isiku isikuomadused, tervis, teadmised, oskused või võimed ei võimalda tal täita juhatuse, revisjonikomisjoni või volinike koosoleku liikme ülesandeid;

35.4. Isik ei täida või on rikkunud seaduses, põhikirjas või lepingus sätestatud kohustusi (sh hoolsus-, lojaalsus-ning konfidentsiaalsuskohustust).

35.5. Juhatuse või revisjonikomisjoni liikme volitused lõppevad automaatselt hetkel, mil isik on üldkoosoleku otsusega Ühingust välja arvatud.

35.6. Juhatuse ja/või revisjonikomisjoni liikme tagasi astumisel või tagasi kutsumisel

asendusliikmeid ei valita ning vastav organ jätkab tööd vähendatud koosseisus kuni üldkoosoleku toimumiseni. Juhatuse esimehe tagasiastumisel kutsutakse koheselt kokku üldkoosolek, mille päevakorras on uue juhatuse esimehe valimine.

LÕPPSÄTTED

36. Likvideerimisel alles jäänud Ühingu vara antakse tulumaksusoodustusega mittetulundusühenduste, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas olevale või avalik õiguslikule juriidilisele isikule.