Eetilised põhimõtted

Tallinna Suurperede Klubi eetilise tegevuse põhimõtted

MTÜ Tallinna Suurperede Klubi ehk TSPK loodi 2020. aasta suvel ja tegutseb Tallinnas. Pereklubi on iseseisev vabaühendus, mis toetub oma liikmeskonna mainele ja teeb koostööd teiste huvigruppidega. Oleme avatud uutele võimalustele ja vaatenurkadele, et tugevdada laste kui positiivse väärtuse tajumist Eesti kultuuriruumis.

 

PEREKLUBI VÄÄRTUSED:

 • Austus – me austame ja hoiame ennast ja teisi
 • Kaasamine – me ei tegutse üksi, vaid üheskoos 
 • Terviklikkus – me teeme õiget asja õigel viisil
 • Usaldusväärsus – me teeme seda, mida ütleme

 

PEREKLUBI VÄÄRTUSPAKKUMINE:

Pereklubi missioon on toetada suurperede (3+ last ühes leibkonnas) sotsiaalsete ja majanduslike eesmärkide saavutamist ning võimestada kogukonda. Palgalisi kohti organisatsioonis pole, juhatus toimetab 100% oma liikmete vabatahtlikena kaasamise toel. 

Oma väärtuspakkumise saavutamiseks:

 • Teeme koostööd strateegiliste partnerorganisatsioonidega nagu Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit, Toidupank, Uuskasutuskeskus jt
 • Teeme koostööd kohaliku omavalitsusega, et projektitoetuse/sihtfinantseeringu abil läbi viia perede ühisüritusi
 • Jagame suurperede rõõmudest ja väljakutsetest mõtestatud teavet mitmesuguste meediakanalite kaudu (sh Tallinna Meedia, ajakirjad, Facebook, konverentsid) 
 • Toetame pereliikmete eneseteostusvajadust, jagame teadmisi pere harmooniliseks kooskasvamiseks ning toetame perede igapäevaelu nii toidu- kui riideaida ja kultuurisündmuste võimaluste loomisega.

 

PEREKLUBI VISIOON:

Pereklubi viie aasta visioon (2023-2028) on olla kolme- ja enamalapselise pere kõige eelistatum organisatsioon, millega liitumise põhjus seisneb soovis olla osa kogukonnast ning jagada kogemusi ja eeskuju, et ühiskonda paremaks muuta. Heategijad leiavad meid ise üles ja küsivad, millist abi me suurperede toetamiseks vajame.

PEREKLUBI EETIKAKOODEKS:

Mittetulundusühinguna jälgime vabaühenduste eetikakoodeksit (täismahus leitav siit: Vabaühenduste eetikakoodeks – Hea Kodanik) ning Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi ja teisi õigusakte. Olulisemad põhimõtted, millest oma tegevuses lähtume: 

 • Peame inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustame oma liikmeid ja nende vabatahtlikku tööd.
 • Väärtustame oma tegevuses ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust. 
 • Suhtleme avatult ja otsekoheselt, oleme avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.
 • Tunnustame mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust. Ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ega neis tegutsevaid isikuid.
 • Meie koostööd põhinevad heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Anname oma panuse turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse.
 • Püüdleme järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.
 • Nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeme tööd nende muutmiseks.
 • Saades vahendid oma tegevuseks toetajatelt ja annetajatelt, kasutame saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.
 • Anname oma tegevusest aru ning vastutame asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.